....Hoe leer je als groot semi-overheidsbedrijf denken als een startup?..How to think like a start-up as a large semi-governmental company?....

….

iZoof by Spaarnelanden

Over
Spaarnelanden en haar 250 medewerkers is in Haarlem e.o. vooral bekend vanwege haar taak om afval in te zamelen. Spaarnelanden is echter verantwoordelijk voor het onderhoud van bijna alle publieke voorzieningen en ruimtes, zoals de parkeergarages. Vanuit die rol hebben ze de ambitie ontwikkeld om naast het onderhoud een cruciale rol te spelen in het toegankelijk en leefbaar houden van Haarlem en andere steden. Dat vraagt om een andere mentaliteit, omgeving en bedrijfscultuur gericht op innovatie, experimenteren en leren. Spaarnelanden heeft samen met ons een nieuw label en meerdere projecten opgezet waarmee ze haar duurzamemobiliteitsprojecten uitvoert: iZoof.

Het probleem
Haarlem is in Nederland file stad nummer 1, heeft een hoge parkeerdruk in haar woonwijken en de kwaliteit van de lucht staat net als in andere steden onder druk. Meer asfalt, parkeergarages en autoluwe gebieden, zijn als echte oplossing een gepasseerd station. Het is tijd om op een nieuwe manier naar mobiliteit te kijken. Hoe creëren we draagvlak en betrokkenheid bij inwoners? En hoe houden we duurzame oplossingen betaalbaar voor iedereen? Daar zijn experimenten voor nodig, maar wie gaat daar de regie over voeren?

De oplossing
iZoof wil de regie voeren over duurzamemobiliteitsprojecten. Er zijn al zat oplossingen bedacht voor het mobiliteitsvraagstuk, nu is het tijd om feiten en bewijs dat deze oplossingen ook echt werken te verzamelen. In deze fase zet iZoof pilots op om buurtbewoners met elkaar een auto te laten delen, taxichauffeurs te vereniging in een elektrischtaxiconcept en duurzame mobiliteit hubs die een alternatief bieden voor het rijden met een auto in de stad. Dit allemaal om de effecten te kunnen meten en later ook andere mobiliteitsoplossingen te kunnen helpen om op een veilige en verantwoorde manier een pilot op te zetten in de stad. Eerst in Haarlem, daarna als standaard voor de rest van de wereld.

Opdrachtgever: Spaarnelanden
Periode: Januari 2018- augustus 2018

..

iZoof by Spaarnelanden

About 
Spaarnelanden and its 250 employees in the greater Haarlem area are mainly known for collecting waste.  However, Spaarnelanden is responsible for the maintenance of almost all public facilitates and spaces such as parking garages. They've developed the ambition to supplement their maintenance tasks with a crucial role in keeping Haarlem and other cities accessible and a pleasant place to live. This demands a different attitude, environment and company culture focused on innovation, experimentation and learning. Spaarnelanden has created a new label and several projects with us, executing their sustainable mobility projects: iZoof.

The problem
Haarlem has the most traffic jams in the Netherlands, its residential areas are experiencing parking pressure and the air quality is at risk just like in other cities. More concrete, parking garages and car-free zones no longer suffice as real solutions. It is time to take a different perspective to mobility. How do we create support and involvement among residents? And how do we keep sustainable solutions affordable for everyone? This requires experimentation but who will be in charge?

The solution
iZoof wants to take charge of sustainable mobility projects. There are plenty of solutions to the issue of mobility, now the time has come to collect evidence and facts to demonstrate that these solutions are actually working. In this phase, iZoof deploys pilots for car-sharing among neighbours, to have taxi drivers unite themselves in an electrical taxi concept and sustainable mobility hubs that offer an alternative to driving a car in the city. This all serves the purpose of measuring the effects and helping future mobility solutions deploy a pilot in the city safely and responsibly. First in Haarlem, then as a standard for the rest of the world.

Principal: Spaarnelanden
Period: January 2018- August 2018

….

TAPECC Haarlem