….Onze diensten ..Our services ….

Innovate Today to make an impact for tomorrow


….Vijf jaar geleden begonnen we met de uitvoer van een start-up versnellingsprogramma en met het creëren van een ecosysteem. Dit groeide uit tot een van de grootste ecosystemen van Nederland. Ook werd het programma actief in New York en op Curacao. Hierop volgend kregen wij vele vragen van overheden, kennisinstellingen en bedrijven om hen te ondersteunen in marketing-en communicatietrajecten, het opzetten van formats en om hen te adviseren over innovatie en businessplannen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de samensmelting van de teams van Haarlemvalley en TAPE onder de naam Innovate Today. Wij bieden de volgende diensten aan:

..

Five years ago, we began executing a start-up programme and creating an ecosystem. This became one of the largest ecosystems of the Netherlands and also expanded to New York and Curacao.  Innovate Today is a fusion of the teams of Haarlemvalley and TAPE that came about as a result of the large volume of requests received from governments, knowledge institutions and businesses to support their marketing and communication projects, set up formats and consult. We offer the following services:  

….

PYS_17 (1 van 7).jpg

….

Formats

Onze formats hebben bewezen dat ze mensen aantrekken en in beweging zetten. Teams die meedoen aan onze formats worden goed voorbereid op een dag waarop ze hun dienst of product presenteren. In de regio’s of organisaties van onze formats is een significante verbetering in de innovatiecultuur zichtbaar.

..

Formats

Our formats have proven to attract and activate people and expand the network. Teams participating in our formats are well-prepared for the day they will be presenting their service or product. A significant innovation culture improvement occurs in the regions or organisations of our formats.

….

PIM MIT-11.jpg

….

Ondernemende Consultancy

Om de innovatiecultuur in een organisatie of regio te versterken, adviseren we organisaties, creëren we strategieën en voeren we uit. Onze adviseurs ondernemers die betrokken blijven tot hun strategieën zijn getest en in de praktijk zijn toegepast. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het aantrekken van risicokapitaal voor startups en MKB+. 

..

Entrepreneurial Consultancy

In order to strengthen the innovation culture in an organisation or region, we provide consultancy, create strategies and execute. We do not employ passive consultants, but entrepreneurs who stay involved until their strategies are tested and applied in practice. In addition, we are specialised in attracting venture capital for start-ups and SME+. 

….

IMG_4934.JPG

….

Marketing & Communicatie

Voor de adoptie van innovatie en groei van projecten, is communicatie essentieel. Met samenhangende en krachtige communicatie, zorgen we voor zichtbaarheid buiten de organisatie en draagvlak voor nieuwe projecten binnen de organisatie. Ook denken we mee over het in de markt zetten van een nieuwe dienst of product met een out-of-the-box aanpak.

..

Marketing & Communication

Communication is key to ensure adoption of innovation and further growth of projects. With cohesive and powerful communication, we ensure visibility outside of the organisation and support for new projects within the organisation. We also contribute to the thought-process about taking a new service or project to market with an out-of-the-box approach.

….